intro about
certifikát

Všeobecné
obchodní
podmínky

V souvislosti s poskytováním služeb v oblasti face jógy vydávám já, Ing. Anna Linhartová,
Sídlem Říčany, Vranovská 1970/11, PSČ: 251 01, IČO : 466 46 990 (dále jen „poskytovatel“) tyto
Všeobecné obchodní podmínky  (dále jen „VOP“)

I. Základní ustanovení

 1. Tyto VOP dále doplňují smlouvu o poskytování služeb uzavřenou mezi poskytovatelem a klientem (dále jen „smlouva“) ve smyslu § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), kterou strany mezi sebou uzavírají osobně nebo prostřednictvím webových stránek www.annyfaceyoga.com anebo vyplněním a odesláním objednávky a potvrzením ze strany poskytovatele.
 2. Tyto VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele a klienta ze smlouvy.
 3. V otázkách neupravených smlouvou a těmito VOP se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

II. Služby

 1. Předmětem poskytovaných služeb jsou vzdělávací lekce, osobní nebo online individuální konzultace, lekce a kurzy,  osobní nebo online skupinové lekce a kurzy, osobní nebo online workshopy, jak jsou uvedeny v ceníku (dále společně také jako  „služby“ nebo „akce“), a tak jak byly objednány klientem a potvrzeny poskytovatelem.
 2. Individuální lekce se domlouvají vždy individuálně mezi poskytovatelem a klientem.
 3. Skupinové lekce a workshopy jsou zpravidla předem časově definované poskytovatelem včetně místa a času jejich konání.
 4. Termíny workshopů jsou stanoveny jednotlivě dle poskytovatelem předem dojednaného místa a délky konání a jsou zpravidla uvedeny v nabídce workshopu.
 5. Uzavřením smlouvy klient souhlasí a přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu plnění poskytovatele a úspěchy či neúspěchy z toho pro klienta plynoucí či případná očekávání klienta, jsou pouze v rukou klienta a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

III. Objednávka

 1. Klient prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se nabízených služeb a objednávky, a to na adrese www.annyfaceyoga.com. Klient závazně objednává konkrétní služby od poskytovatele vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím
  • rezervačního systému určeného poskytovatelem,
  • info@annyfaceyoga.com ,
  • telefonního čísla +420 725 385 575 .
 2. Klient je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a klientovi a poskytovateli vznikají její akceptací (potvrzením) ze strany poskytovatele vzájemná práva a povinnosti, tj. poskytovatel se zavazuje poskytnout objednané a potvrzené služby klientovi a klient se zavazuje uhradit cenu za služby.
 3. Klient odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s podmínkami jednotlivých služeb a s těmito VOP pro objednání služeb na webové stránce www.annyfaceyoga.com , a že s nimi souhlasí. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky klientem a jejím potvrzením poskytovatelem.
 4. Klient uhradí jednotlivé lekce nebo kredit odpovídající např. cenově zvýhodněnému balíčku lekcí dle aktuálního ceníku na BÚ poskytovatele
  č.ú. 438 441 9043/0800, IBAN CZ97 0800 0000 0043 8441 9043, Swift/BIC GIBACZPX. Bankovní poplatky jdou k tíži klienta.
 5. Při platbě klient uvede do poznámky pro příjemce své jméno a vybraný typ lekcí nebo kód kurzu (např. „40´ večer“, „42DMAS” atd.) popřípadě poznámku „kredit“. Poskytovatel potvrzuje klientovi připsání platby na účet. Připsání platby klienta na BÚ poskytovatele před konáním akce je podmínkou pro účast klienta na daném typu služby.
 6. Poskytovatel zasílá klientovi přístupový link pro připojení se do online lekce nebo workshopu, které si klient předem vybral a s poskytovatelem dohodl.
 7. Skupinové lekce a workshopy se konají při minimálním počtu klientů stanoveném poskytovatelem.
 8. www.annyfaceyoga.com lze zakoupit tam uvedené dárkové poukazy. Dárkový poukaz je platně objednán pouze po uhrazení příslušné ceny objednané služby (tj. připsáním na účet poskytovatele) a obdržení aktivačního kódu od poskytovatele. Platnost dárkového poukazu je na něm uvedena. Další podmínky zakoupení a užití dárkového poukazu jsou uvedeny na www.annyfaceyoga.com
 9. Změny lekcí, kurzů, workshopů  a podmínek vyhrazeny.
 10. Klient se účastní lekcí na vlastní zodpovědnost.

IV. Ceny služeb

 1. Ceny služeb jsou uvedeny v aktuálním ceníku na webu www.annyfaceyoga.com. Ceny workshopů jsou stanoveny jednotlivě dle poskytovatelem předem dojednaného místa a délky konání a jsou zpravidla uvedeny v nabídce workshopu nebo v ceníku přístupném na www.annyfaceyoga.com nebo sjednány individuálně mezi poskytovatelem a klientem. Změnu cen si poskytovatel vyhrazuje.
 2. V potvrzení objednávky a na webové adrese je uvedena konečná cena služby. Poskytovatel není plátcem DPH, potvrzená cena je konečná.
 3. Doklad o zaplacení, případně faktura budou vystaveny na požádání klienta.
 4. Uvedené ceny lekcí jsou v Kč a vztahují se vždy na 1 osobu.
 5. Platnost kreditu jsou 3 měsíce od jeho posledního navýšení. Minimální výše kreditu je 1.000 Kč. V případě nevyčerpání kreditu v době platnosti, propadá zbývající částka kreditu ve prospěch poskytovatele.
 6. Kredit je přenosný, je tedy možné jeho prostřednictvím rezervovat více míst na jednu lekci.
 7. Kredit je nevratný, lze jej vyčerpat na všechny lekce dle aktuálního rozvrhu nebo dle individuální oboustranné dohody.

V. Storno podmínky

 1. Rezervací a nákupem lekce klient souhlasí s rezervačními a storno podmínkami poskytovatele uvedenými v těchto VOP.
 2. Stornovat nebo přeobjednat může klient jen do 24 hodin před začátkem lekce. Pokud je storno nebo přeobjednání lekce kratší než 24 hodin anebo pokud klient neprovede storno nebo přeobjednání vůbec, je poskytovatel oprávněn inkasovat celou cenu příslušné lekce.
 3. Zálohy na rezervaci místa a kreditní platby za lekce, kurzy, workshopy a ostatní akce (dále společně „akce“) jsou nevratné:
  • 100% z celkové částky v případě zrušení v době kratší než 15 den před akcí nebo v případě neúčasti,
  • 70% z celkové částky v případě zrušení v době delší než 15 dnů před akcí nebo v případě neúčasti,
  • 50% z celkové částky v případě zrušení v době delší než 30 dnů před akcí nebo v případě neúčasti,
  • 25 % z celkové částky v případě zrušení v době delší než 50 dní před akcí nebo v případě neúčasti.
   Pokud z náhle vyvstalé situace nemůže klient akci navštívit, může takovouto rezervaci převést na náhradníka; v takovém případě je klient povinen informovat o tom poskytovatele bez zbytečného odkladu.
   Poskytovatel v takovém případě uhrazenou cenu akce nebo zálohu klientovi nevrací a příslušná částka je použita k úhradě účasti náhradníka.
   Při změně zdravotního stavu v průběhu kurzu, kurzovné nelze vrátit. Případně je možné kurzovné převést na jinou osobu (po doložení dokladu o pracovní neschopnosti nebo potvrzení od lékaře). Ve výjimečných případech (vážné zdravotní problémy) je možno dohodnout výjimku.
 4. V případě storna rezervace místa na akci činí storno poplatek:
  • 100% z celkové částky v případě storna rezervace kurzu v době méně než 15 dní před začátkem kurzu,
  • 50% z celkové částky v případě storna rezervace kurzu v době více než 15 dní před začátkem kurzu.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Klient je oprávněn od smlouvy odstoupit lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy. Pokud klient odstoupí od této smlouvy, vrátí mu poskytovatel uhrazenou cenu akce nebo zálohu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo oznámení o odstoupení od smlouvy. Platba bude vrácena na bankovní účet klienta. 
 2. Odstoupí-li klient od smlouvy, avšak poskytovatel již s plněním smlouvy na základě výslovné žádosti klienta započal ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení, uhradí klient poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 3. Vzorový text e-mailu pro odstoupení od smlouvy, který je třeba poslat na adresu info@annyfaceyoga.com
  Předmět: oznámení o odstoupení od smlouvy. V těle e-mailu: 
  • Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu)
  • Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o poskytnutí služby (*)
  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  • Jméno a příjmení klienta
  • Adresa klienta
  • Číslo bankovního účtu, na který budou peníze vráceny
  • Podpis klienta (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 
  • Datum
   (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte
 4. Odstoupení je možno provést elektronickou formou e-mailem na: info@annyfaceyoga.com nebo písemnou formou pak na adresu poskytovatele uvedenou v těchto VOP, vždy s prohlášením, že klient odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie příslušné faktury – daňového dokladu. Klientovi bude zaslán dobropis s částkou odpovídající ceně příslušné služby. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy poskytovateli.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Webové stránky mohou být aktualizovány poskytovatelem bez předchozího upozornění klientů.
 2. Tyto VOP jsou platné a účinné v jejich aktuálním znění, jak jsou zveřejněny na webové adrese: www.annyfaceyoga.com
 3. Změny VOP vyhrazeny.

V Říčanech, dne 15. března  2021

Sociální média

Máte dotaz nebo se chcete dozvědět o kurzech nebo poslat objednávku dárkového poukazu?
Vyplňte, prosím, kontaktní formulář.

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s podmínkami ochrany osobních údajů.

Nejčastěji
kladené dotazy

Více zde

1. Kdy je nejvhodnější cvičit Face Yogu?

Ideálně dvakrát denně. Hned ráno v posteli nebo v koupelně. Podruhé večer i těsně před spaním.

Pokud je obtížné cvičit ráno nebo večer, cvičte v průběhu celého dne! Za jízdy autem nebo MHD, na procházce, při vaření, sledování televize, ve sprše! Pokuste se z toho udělat každodenní zvyk a zábavu zároveň. Jen si představte, jak na vás bude hledět řidič ve vedlejším autě, až vás na křižovatce na semaforech uvidí za volantem dělat například „Čmeláka“ nebo „Oběšence“.

Život je potřeba brát s humorem a s nadsázkou! 😊

2. Jak často musím trénovat Face Yogu, než uvidím výsledky?

Někteří lidé vidí výsledky hned, a to i po jednom cvičení! Většina lidí bude vidět výsledky již po dvou týdnech praktikování.

3. Musím cvičit, trénovat a provádět všechny pozice každý den?

Ne, ne, vůbec ne. Cvičte alespoň 5 až 15 minut denně. Nejlepších výsledků dosáhneme, když budete praktikovat každý den aspoň trochu namísto jedné dlouhé lekce jednou za čas. Cvičení však musí být radostí a zábavou, ne tíhou povinnosti.

4. Jak dlouhá je nutná výdrž nebo trvání každé pózy?

Je to uvedeno u každého popisu pozice. Mnohé představují tři série po deseti sekundách, jiné mohou být delší nebo kratší.

5. Vzniknou mi cvičením Face Yogy vrásky?

Ne, nevzniknou.

Zatímco nevědomě opakující se pohyby způsobují nežádoucí vrásky (např. nevědomé zvedání obočí při komunikaci, úsměvu), vědomý pohyb obličejových svalů správným způsobem může jejich vzniku zabránit, a dokonce vrásky redukovat.